Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
เกี่ยวกับเรา View : 1206
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3
นางสาวอารีวรรณ จตุทอง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี    
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
           
ปริญญาโท    
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
           
วุฒิบัตรอื่นๆ    
พ.ศ. 2535  ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
พ.ศ. 2555  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2561  ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 9 จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ประวัติการทำงาน
หน่วยงานภาครัฐ
- นิติกรชำนาญการ (นก.ช. 3 เทียบเท่าผู้อำนวยการฝ่าย) สำนักกฎหมายโทรคมนาคม
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562)  
- นิติกรชำนาญการ (นก.ช. 3 เทียบเท่าผู้อำนวยการฝ่าย) สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2562)   
- นักวิชาการปฏิรูปกฎหมายชำนาญการพิเศษ รักษาการรองเลขาธิการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (วิชาการ) (พ.ศ. 2560-2561) 
- นักวิชาการปฏิรูปกฎหมายชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ และที่ปรึกษากลุ่มกฎหมายด้านสังคม
  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (พ.ศ. 2558-2560)
- นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย
  สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (พ.ศ. 2555-2557)     

ที่ปรึกษา/คณะกรรมการ/อนุกรรมการและอนุกรรมาธิการต่าง ๆ 
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
- อนุกรรมาธิการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะการแก้ปัญหายากจนและความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ
  คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการธรรมาภิบาลในองค์กรภาคประชาสังคมกับการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา
- อนุกรรมาธิการด้านกฎหมาย คณะกรรมาธิการสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุฯ สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน กระทรวงแรงงาน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง รุ่น 1       
- อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น
  ในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
  ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
- อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
  ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
- อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน
  ในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
  ในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
- อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
- อนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ คณะที่ 3 ในคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
  ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
- อนุกรรมการด้านกฎหมาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- อนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
- เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
องค์กรประชาสังคม
องค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม
- กรรมการฝ่ายกฎหมายและสถานภาพสตรี สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรรมการสภาทนายความ ภาค 1 (พ.ศ. 2556 - 2559)
- อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สภาทนายความ (พ.ศ. 2556 - 2559)
- อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม สภาทนายความ
- อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ สภาทนายความ
รองเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
- คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ (ฉบับประชาชน)
- คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศ (ฉบับประชาชน)
- คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต (ฉบับประชาชน)
- ทนายความประจำบริษัท สำนักงาน JSP LAW จำกัด
- ที่ปรึกษาชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ องค์กรสาธารณประโยชน์
- ผู้ประสานงาน โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนผู้หญิงเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ผู้จัดการโครงการวิเคราะห์และประมวลกฎหมายที่ส่งผลให้ผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน โครงการย่อยในโครงการสุขภาวะของผู้หญิง
- ผู้ประสานงานโครงการการเมืองภาคพลเมือง : การเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในการเมืองระดับท้องถิ่น
  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายเพื่อการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
- อาสาสมัครทำงานรณรงค์ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรี พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
  และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ

งานด้านสื่อสารมวลชน
- นักเขียนอิสระด้านกฎหมาย ในนิตยสาร “ช่องทางทำมาหากิน”, “แพรว” และอื่น ๆ
- พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ NBT มีคำตอบ ทุกวันพุธ เวลา 10.00 – 11.00 น. (สลับกับทนายความ นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช)      
- ผู้ดำเนินรายการและวิทยากรในรายการ “พูดจาภาษากฎหมาย” คลื่นวิทยุ 99.0 FM
- ผู้ดำเนินรายการในรายการ “101 ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับ คปก” คลื่นวิทยุ 101 FM

งานด้านการสอน
- อาจารย์พิเศษประจำภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม
งานเขียน
ผลงานทางวิชาการ
- อารีวรรณ จตุทอง. (2547) มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
- อารีวรรณ จตุทอง และสุภา พงศ์หล่อพิศิษฎ์. (2555). กฎหมายที่ทำให้ผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม. กรุงเทพฯ: โครงการสุขภาวะผู้หญิง มูลนิธิผู้หญิง

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2825749
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
43
คน