Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
เกี่ยวกับเรา View : 5921
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 ( 20 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน )
นางอังคณา นีละไพจิตร
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา
ปี 2523  พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2555 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1 สถาบันประปกเกล้า
ประวัติการทำงาน
- พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช
- ประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Working Group on Justice for Peace)
- กรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- กรรมาธิการวิสามัญศึกษา สอบสวนปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ผู้เขียนรายงานประเทศไทยตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Country Reporter ICCPR)
- กรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
- กรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ปัญหาและฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
- คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กรรมาธิการวิสามัญประเมินผลกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
- กรรมการ บริษัท วีเอ็น ริสวาน จำกัด
- ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (justic for Peace Foundation)
- กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
- กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย
- คณะทำงานศึกษาปัญหารณรงค์อนุสัญญาการคุ้มครองประชาชนจากการบังคับสูญหาย ภายใต้คณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

 
ipv6 ready
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1069358
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
89
คน