Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
เกี่ยวกับเรา View : 4147
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 ( 20 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน )
นางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา
ปี 2517 รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2543 ปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2557 ปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
- เลขานุการโครงการศูนย์การเรียนเพื่อชุมชนในเขตภูเขา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
- สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย (ปี 2543 - 2549) และเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการกิจการเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ (ปี 2549 - 2551) และเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้สถานะทาง กฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพและชนพื้นเมือง
- กรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
- ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) และเป็นเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
- ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฯ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- กรรมการคัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียว

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1344969
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
86
คน