Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
เกี่ยวกับเรา View : 6118
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3
นายชาติชาย สุทธิกลม
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
ประวัติการศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2520
- ประกาศนียบัตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 35 วิทยาลัยการปกครอง
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 วิทยาลัยนักบริหาร
- ประกาศนียบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 16 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารงานกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชั้นสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2520 เริ่มรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 2536 ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 2543 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 2549 ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมราชทัณฑ์
พ.ศ. 2554 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ก.พ. 2556 - ก.ย. 2557 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ครบเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2557)

 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2825685
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3047
คน