Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
การรับเรื่องร้องเรียน / บริการประชาชน View : 15766
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการร้องเรียน
information เมื่อประสบปัญหาเดือดร้อน/ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ท่านอาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ใคร ...... ร้องเรียนได้บ้าง
ผู้ถูกละเมิดหรือผู้ทำการแทน
ผู้ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่พบเห็นการละเมิด
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหยิบยกเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
 
วิธีร้องเรียน
 
- โทรศัพท์สายด่วน 1377 หรือ 0-2141-3978-83 (เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

- เขียนจดหมายส่งไปที่
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6-7
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

 


- โทรสาร หมายเลข 0-2143-9578

- ด้วยวาจา โดยไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- ส่งข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ help@nhrc.or.th ส่งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

- ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนด

- ส่งเรื่องร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
การร้องเรียนเป็นหนังสือต้องมีรายละเอียด ดังนี้
 
- ชื่อ-ชื่อสกุล / ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนหรือผู้ทำการแทน ที่สามารถติดต่อกลับได้

- ชื่อ-ชื่อสกุล ของบุคคลหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม / กระทำการให้เกิดความเดือดร้อน / หรือเป็นผู้ละเมิดสิทธิ

- รายละเอียดการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน / ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / หรือมีการละเมิดสิทธิ

- ลายมือชื่อผู้ร้องหรือผู้ทำการแทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบบันทึกคำร้องเรียน
      - แบบบันทึกร้องเรียน.doc 
 
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2259372
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
98
คน