Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
หยิบมาถก ยกมาคุย
ปี 2561
เดือน มีนาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและผลการดำเนินงาน ปี 2559 นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประชุมกรอบความร่วมมือและขั้นตอนของสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวกับชนพื้นเมือง ประจำปี 2561 นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ความสำคัญของวันสตรีสากล นางสาวภาวิณี โตตะเคียน คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การจัดอบรมส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน กุมภาพันธ์
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะแก่สมาคมนักข่าวเพื่อป้องกันการละเมิดทางเพศ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การจดแจ้งองค์กรเอชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน download download
เดือน มกราคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้หญิงและเด็กในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร กรณี สถานบริการอาบ อบ นวด วิคตอเรีย ซีเครทณ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
ประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง EHIA กรณี โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพัฒ ผู้ชำนาญการประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
การประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุแห่งชาติและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีการเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนในรูปแบบสื่อสารคดีสิทธิมนุษยชน นางสาวภาวิณี โตตะเคียน นายนิติธร ทองธีรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ไทยพีบีเอส download download
ปี 2560
เดือน ธันวาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายการประจำวันที่ 1/12/2560 ตอน การประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ สุภนิดา จันทร์มูล นายพิทยา จินาวัฒน์ อดีตอธิบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม download download
เดือน พฤศจิกายน
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
ตอน การประชุม ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons ครั้งที่ 2 และการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเรื่องผู้สูงอายุซึ่งต้องโทษจำคุก ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สุภนิดา จันทร์มูล นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
รายการประจำวันที่ 10/11/2560 ตอน การลงพื้นที่พบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีปลาหมอสี คางดำ สุภนิดา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
รายการประจำวันที่ 9/11/2560 ตอน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล และโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักษ์ที่อาจกระทบสิทธิของชุมชน สุภนิดา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
รายการประจำวันที่ 23/11/2560 ตอน 25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล หยุดการทำร้ายผู้หญิง สุภนิดา จันทร์มูล นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
รายการประจำวันที่ 16/11/2560 ตอน ทางออกปัญหาข้อพิพาทกรณีไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ สุภนิดา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
เดือน ตุลาคม
ชื่อตอน ผู้ดำเนินรายการ วิทยากรรับเชิญ ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายการประจำวันที่ 19/10/2560 ตอน ถอดรหัสไทย 4.0 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติถึงแผนพัฒนาองค์กร (ตอนที่ 1) สุภนิดา จันทร์มูล ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download download
รายการประจำวันที่ 24/10/2560 ตอน ถอดรหัสไทย 4.0 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติถึงแผนพัฒนาองค์กร (ตอนที่ 2) สุภนิดา จันทร์มูล ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download download
รายการประจำวันที่ 12/10/2560 ตอน การขายเบียร์เสรีในร้านสะดวกซื้อ สุภนิดา จันทร์มูล นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download
รายการประจำวันที่ 5/10/2560 ตอน การประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลในภาคเหนือและภาคอีสาน สุภนิดา จันทร์มูล นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ download download

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1285116
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
61
คน