Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
กฏหมาย View : 1528
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ไฟล์ วันที่อัพเดต สถิติดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 04/12/2563 4 298 kB 1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
1. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 04/12/2563 0 247 kB 1. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 1. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562
คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด สิทธิมนุษยชน 04/12/2563 0 86 kB คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด สิทธิมนุษยชน คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด สิทธิมนุษยชน
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 04/12/2563 0 250 kB 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๓ 04/12/2563 1 250 kB 1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด  พ.ศ. ๒๕๖๓ 1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด  พ.ศ. ๒๕๖๓
2. แนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 04/12/2563 2 235 kB 2. แนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2. แนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 04/12/2563 0 257 kB 2. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๒
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ 04/12/2563 0 90 kB 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 08/09/2563 0 67 kB ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
2. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 04/12/2563 1 278 kB 2. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 2. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๕
3. แนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 04/12/2563 3 260 kB 3. แนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 3. แนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 04/12/2563 1 91 kB 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และที่แก้ไขเพิ่มเติม 04/12/2563 0 275 kB 4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 04/12/2563 0 271 kB 4.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 4.1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
4.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ฉบับที่ ๒) 04/12/2563 0 81 kB 4.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ฉบับที่ ๒) 4.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ฉบับที่ ๒)
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 04/12/2563 0 251 kB 5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 04/12/2563 0 259 kB 6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ 04/12/2563 1 85 kB 7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ 7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปสอน หรือบรรยายทางวิชาการ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3031044
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
61
คน