Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 434
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่างๆ
พ.ศ.

 รายงาน  ชื่อรายงาน มติ กสม.  
ได้รับการแจ้งผล
มาตร
การแก้ไข
ข้อเสนอ
แนะนโยบาย
ข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงกฎหมาย
อื่นๆ
รายงานผลการตรวจสอบที่ 4/2561 สิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิสตรี กรณีกล่าวอ้างว่า มีบุคคลนำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไปแอบอ้างลงข้อความหมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสีย icon_download-Copy.png        
รายงานผลการตรวจสอบที่ 117/2561 กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานราชการมีคาสั่งให้กลุ่มผู้มีอาชีพเลี้ยงกระบือออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน์ icon_download-15x20.png
 
       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 2-3/2561 กรณีกล่าวอ้างว่ากรมราชทัณฑ์ออกระเบียบและคาสั่งทาให้ผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อน icon_download-15x20-(1).png
 
       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 139/2561 สิทธิสตรีอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทาลวนลามอนาจารผู้ใต้บังคับบัญชาหญิง icon_download-15x20-(2).png        
รายงานผลการตรวจสอบที่ 120/2561 กรณีกล่าวอ้างว่าชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงบุกรุก ที่สาธารณประโยชน์ icon_download-15x20-(3).png
 
       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 171/2561 สิทธิชุมชน กรณีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ icon_download-15x20-(4).png
 
     
รายงานผลการตรวจสอบที่ 118/2561 กรณีกล่าวอ้างว่าการอนุญาตให้ฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อชุมชน icon_download-15x20-(5).png
 
       
รายงานข้อเสนอแนะที่ 4/2561

 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน icon_download-15x20-(6).png      
รายงานข้อเสนอแนะที่ 3/2561


 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน รวมทั้ง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง กรณีการกำหนดเขตพื้นที่ในการทากิน การอยู่อาศัย และการดาเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ icon_download-15x20-(7).png      
รายงานข้อเสนอแนะที่ 1/2561
 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย กรณีการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ icon_download-15x20-(8).png      
รายงานผลการตรวจสอบที่ 64/2561 สิทธิเด็ก กรณีไม่มีบทลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย icon_download-15x20-(9).png      
รายงานผลการตรวจสอบที่ 67-71/2561

 
กรณีกล่าวอ้างว่าคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 และที่ 4/2559 เกี่ยวกับการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมืองและการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสำหรับการประกอบกิจการบางประเภทละเมิดสิทธิมนุษยชน icon_download-15x20-(9).png        

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2677632
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
378
คน