Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามา  และผ่านขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาผล ตลอดจนเสนอมาตรการในการแก้ไขเยียวยาแล้ว (ถ้าต้องการเอกสารฉบับเต็มกรุณาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ 1377 )
 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปี 2561
 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปี 2560
 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปี 2559
 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปี 2558
 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปี 2557
 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปี 2556
 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปี 2555
 
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปี 2554
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2513839
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1590
คน