Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 41
กสม. ชื่นชม ครม. สั่งหน่วยงานที่เพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะ กสม. แก้ปัญหาบ่อขยะจังหวัดระนอง
            วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน (อบต.บางหิน) ไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
            กรณีนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี 2560 กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนขอให้ตรวจสอบบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งได้ก่อสร้างบ่อกำจัดมูลฝอยในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ว่า ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการดำเนินการนั้นไม่ได้รับฟังความเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงนั้น กสม. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า บริษัทเอกชนผู้ถูกร้องได้ขุดดินและถมดินเพื่อก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยโดยฝ่าฝืนมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ประกอบกิจการรับขนและกำจัดมูลฝอยโดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ อบต.บางหิน เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตตามกฎหมาย ทราบการกระทำโดยฝ่าฝืนกฎหมายของบริษัทเอกชนผู้ถูกร้องแล้ว แต่กลับละเลยมิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. จึงได้มีข้อเสนอแนะไปยัง อบต. บางหินให้เร่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพิจารณาดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้ถูกร้อง แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อ อบต.บางหิน ได้รับทราบข้อเสนอแนะของ กสม. แล้ว กลับมิได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 กสม. จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ อบต.บางหิน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) จึงได้มีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            นางประกายรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นที่น่ายินดีที่ปัญหาดังกล่าวกำลังถูกแก้ไข หลังจาก กสม. มีข้อเสนอแนะและติดตามไปยัง ครม. ให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยมีรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อ ครม. โดยแจ้งว่า ได้ดำเนินการให้ อบต.บางหิน ออกข้อบัญญัติตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พร้อมกันนี้ อบต.บางหิน ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทผู้ก่อสร้างบ่อกำจัดมูลฝอยฐานฝ่าฝืนมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้วในวันเดียวกัน จึงถือได้ว่าปัญหาการละเมิดชุมนุมกรณีบ่อกำจัดมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
            “กสม. มุ่งหวังว่าคณะรัฐมนตรีจะผลักดันให้หน่วยงานของรัฐเร่งแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยกรณีนี้จะเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานซึ่งเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะของ กสม. ได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนโดยเร็วต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ผู้ทำหน้าที่แทนประธาน กสม. กล่าว
ตามเอกสารแนบ

03/12/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3221767
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2554
คน