Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 26
กสม. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาฯ ภาคตะวันออก–จับมือ ม.บูรพาขับเคลื่อน สิทธิมนุษยชนศึกษา และดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก EEC
            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2563 ประกอบด้วย อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.โอฬาร ถิ่นบางเดียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายสมนึก จงมีวศิน ผู้แทนเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก และกรรมการอำนวยการอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 812 ชั้น 8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
            นางภิรมย์เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญและมีข้อสรุป ดังนี้
            1.คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ได้รับฟังและพิจารณาข้อมูลผลกระทบของชุมชนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เช่น ปัญหาชุมชนได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน หรือถูกไล่รื้อ โดยยังไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทเอกชน การขาดแคลน้ำและจัดการน้ำที่ไม่เป็นธรรมระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน การนำเข้าและจัดการกับปัญหาขยะพิษ การวางผังเมือง การเวนคืนที่ดิน การจ้างงาน ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชน ปัญหาเหล่านี้มีหลายเรื่องที่เป็นประเด็นภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ผลในการปฏิบัติทำให้เกิดความขัดแย้งกันในเชิงเป้าหมาย ที่ประชุมเห็นควรรวบรวมสภาพปัญหา และข้อมูลความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ อย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้แก้ไขต่อไป
            2. คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ เห็นชอบในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง กสม. ได้ส่งมอบให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ไปขับเคลื่อนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ EEC ในพื้นที่ 20 อำเภอ 8 จังหวัดของภาคตะวันออกโดยอาจพัฒนาเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่เคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป
             3. คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ เห็นชอบที่จะให้สำนักงาน กสม. และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะหัวข้อเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นการเตรียมบัณฑิตที่จะไปทำหน้าที่เป็นบุคลากรในภาครัฐ รวมถึงอาจขยายผลไปเป็นหลักสูตรต้นแบบในสถาบันอุดมศึกษาอื่นต่อไป
            “การประชุมครั้งนี้เป็นความพยายามของ กสม. ที่จะให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์ ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยปัจจุบันมีอยู่ 6 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลการหารือในครั้งนี้จะได้เสนอต่อที่ประชุม กสม. และจะเร่งดำเนินการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป” นางภิรมย์กล่าว
ตามเอกสารแนบ

18/01/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2567478
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
859
คน