Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 86
กสม. ร่วมหาทางออกเกี่ยวกับการนำร่างของนายซีอุย แซ่อึ้ง ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์
กสม. ร่วมหาทางออกเกี่ยวกับการนำร่างของนายซีอุย แซ่อึ้ง ไปแสดงในพิพิธภัณฑ์
                เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่มีตัวแทนชาวบ้านอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้พิจารณากรณีการนำร่างของนายซีอุย แซ่อึ้ง ผู้ได้รับโทษประหารชีวิตไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าข่ายเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และขอให้ กสม. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับพิพิธภัณฑ์ฯ และชาวอำเภอทับสะแก เพื่อหาแนวทางในการคืนศักดิ์ศรีและเคารพความเป็นมนุษย์ให้แก่นายซีอุย นั้น
                นายวัส กล่าวว่า ที่ประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ ในวันนี้ (๒๖ มิถุนายน) มีมติเห็นควรรับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นคำร้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและประสานการคุ้มครองให้กับผู้ร้องและญาตินายซีอุย ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
                “จากการติดตามข้อมูลจากสื่อมวลชนทราบว่า สังคมไทยได้ตื่นตัวกับกรณีดังกล่าว และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงท่าทีต่อสาธารณะในการเคารพเกียรติยศชื่อเสียงของนายซีอุยและญาติ ไม่ว่าจะเป็นการปลดป้ายมนุษย์กินคน การดำเนินการเพื่อฌาปนกิจร่างของนายซีอุยตามกฎหมายและปราศจากข้อโต้แย้งจากทุกภาคส่วน การแสดงออกของทุกฝ่ายในสังคมเช่นนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีใน
การช่วยกันสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่สังคมโดยรวม” ประธาน กสม. กล่าว
                นายวัส กล่าวด้วยว่า หากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ กสม. พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานหาข้อยุติร่วมกัน และหากปัญหาเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงของนายซีอุยและญาติได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว เรื่องก็จะยุติลงด้วยดี ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อีกต่อไป
ตามเอกสารเเนบ

26/06/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2625897
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
742
คน