Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 35
กสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีเหตุยิงโจมตีป้อม ชรบ. ยะลาจากทุกภาคส่วน จ่อชงข้อเสนอแก้ปมความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้ หวังรัฐนำเสียงสะท้อนจากพื้นที่สู่การแก้ไขปัญหา
          ตามที่ได้เกิดเหตุยิงโจมตีป้อมยามจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำหมู่บ้านทุ่งสะเดา และชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ลำพะยา หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้มี ชรบ. ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เสียชีวิต เมื่อคืนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น
          ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรับฟังสภาพปัญหา สาเหตุ ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมาตรการเยียวยา จากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ส่วนราชการฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงต่อกรณีดังกล่าว ณ จังหวัดปัตตานี ซึ่งถือเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งที่ 4 สำหรับกรณีดังกล่าว
          นายสมณ์ เปิดเผยว่า ตนในฐานะได้รับมอบหมายให้ดูแลและตรวจสอบงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วนแล้ว ทำให้เข้าใจมุมมองต่อสภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความเชื่อมโยงจากระดับย่อยในพื้นที่สู่ปัญหาในภาพรวมของประเทศ โดยหลังจากนี้จะเร่งประมวลข้อเท็จจริงและจัดทำข้อเสนอแนะที่มิใช่เฉพาะประเด็นปัญหาของ ชรบ. เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อเสนอในภาพรวมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนจะส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยรัฐบนพื้นฐานของการรับฟังเสียงจากประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
          อนึ่ง การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการยิงโจมตีป้อม ชรบ. ยะลา เมื่อปลายปี 2562 นี้ นายสมณ์และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า สถาบันการศึกษา กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มีหน้าที่กำกับดูแลชาวบ้านผู้อาสาปฏิบัติหน้าที่ ชรบ. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ก่อนจะสิ้นสุดการรับฟังข้อเท็จจริงจากภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และส่วนราชการฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
ตามเอกสารแนบ

18/01/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2559206
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1276
คน