Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 119
กสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างเขื่อน ๙ แห่ง และโครงการขุดแม่น้ำไชยมนตรี23/06/2560
logo-กสม-เล็ก3-5.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

กสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างเขื่อน ๙ แห่ง และโครงการขุดแม่น้ำไชยมนตรี
          นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีร้องเรียนเรื่องชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อน ๙ แห่ง และโครงการขุดแม่น้ำไชยมนตรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐
          โดยวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐ นางเตือนใจฯ ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ๔ แห่ง คือ โครงการขุดแม่น้ำไชยมนตรี (อำเภอเมือง) โครงการสร้างเขื่อนลาไม (อำเภอชะอวด) โครงการสร้างเขื่อนโคกยาง (อำเภอจุฬาภรณ์) และโครงการสร้างเขื่อนวังหีบ (อำเภอทุ่งสง) เนื่องจากโครงการส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนที่ต้องย้ายถิ่นหรือเสียพื้นที่ทำกิน ซึ่งผลการศึกษาที่มีอยู่เดิมยังไม่รอบด้านและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทำการศึกษาผลกระทบและรายละเอียดของโครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด จากนั้นในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและระดับจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ๔ พื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้นพบว่า ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจากภาครัฐ  ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ ของภาครัฐยังขาดการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยผู้แทนกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการรับว่า จะเพิ่มช่องทางและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้ภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างแท้จริง
 
 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
S__10248206.jpg

S__10248211.jpg

S__10248204.jpg

S__10248215.jpg
23/06/2560
เอกสารประกอบ : logo-กสม-เล็ก3-5.jpg
เอกสารประกอบ : S__10248204.jpg
เอกสารประกอบ : S__10248206.jpg
เอกสารประกอบ : S__10248211.jpg
เอกสารประกอบ : S__10248215.jpg

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1313692
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1305
คน