Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 56
กสม. ห่วงคนพิการทางสายตาเข้าไม่ถึงสิทธิความก้าวหน้าในการทำงาน เหตุขาดข้อสอบอักษรเบรลล์ในการสอบเลื่อนตำแหน่ง – ชื่นชมสถาบันการเงินบางแห่งวางระเบียบเอื้อคนพิการทางสายตาทำธุรกรรมการเงินได้สะดวก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กสม. ห่วงคนพิการทางสายตาเข้าไม่ถึงสิทธิความก้าวหน้าในการทำงาน
เหตุขาดข้อสอบอักษรเบรลล์ในการสอบเลื่อนตำแหน่ง
– ชื่นชมสถาบันการเงินบางแห่งวางระเบียบเอื้อคนพิการทางสายตาทำธุรกรรมการเงินได้สะดวก
 
                วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข เปิดเผยว่า เร็ว ๆ นี้ จากการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเครือข่ายคนพิการทำให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้าที่น่าชื่นชมในการอำนวยการเข้าถึงสิทธิของคนพิการทางสายตาของสถาบันการเงินบางแห่งมีการวางระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของคนพิการหลายประการ อาทิ การให้เจ้าหน้าที่ประจำสาขาเป็นพยานรับรองการเปิดบัญชีของคนพิการทางสายตาแทนญาติได้ การให้สิทธิคนพิการกู้ยืมเงินและซื้อขายหุ้นโดยไม่นำเหตุแห่งความพิการมาเป็นข้อพิจารณาในการกู้ยืมเงินและเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น หรือ การอนุญาตให้คนพิการทางสายตาสามารถใช้ลายนิ้วมือหรือภาพถ่ายแทนการลงลายมือชื่อในการทำบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งช่วยอำนวยการเข้าถึงสิทธิของคนพิการได้มาก
                อย่างไรก็ดี ตนหวังว่าสถาบันการเงินทุกแห่งจะสามารถให้บริการแก่คนพิการทางสายตาได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และมีเทคโนโลยีที่คนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงได้ เช่น อักษรเบรลล์ หนังสือเสียง และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการธุรกรรมการเงินแก่คนพิการที่สะดวกมากขึ้น
                นางฉัตรสุดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีประเด็นห่วงกังวลต่อการเข้าถึงสิทธิของคนพิการทางสายตา คือ การจัดสอบภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในการรับราชการของหน่วยงานราชการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) บางแห่ง ซึ่งยังไม่มีข้อสอบอักษรเบรลล์เพื่อให้คนพิการทางสายตาสามารถเข้ารับการทดสอบและนำผลการสอบไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ทำให้คนพิการทางสายตาเข้าไม่ถึงสิทธิความก้าวหน้าในการรับราชการ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข
                ทั้งนี้ เพื่อให้การอำนวยการเข้าถึงสิทธิของคนพิการเป็นไปอย่างทัดเทียมเสมอภาคกับคนทั่วไป และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งมีหลักการเช่นว่า คนพิการมีสิทธิที่จะมีทรัพย์สิน และสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเฉพาะต่อประเด็นการเข้าถึงสิทธิของคนพิการทางสายตาเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
เผยแพร่โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
22/08/2561

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1799765
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3231
คน