Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 45
กสม. เผยผลการคัดเลือกเยาวชน 70 ทีมทั่วประเทศเพื่อผลิตนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนหัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)’ หวังนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนชุมชนเคารพสิทธิฯ
                วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประกาศเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนหัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)’ ใน ‘โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)’ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถสร้างเครือข่ายไปยังกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือผู้นำชุมชนในท้องถิ่นได้ รวมทั้ง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงบริบทของสังคมไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นั้น
                เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ตนในฐานะประธานกรรมการตัดสินผลงานโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน ได้ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ ประกอบด้วย นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เลขาธิการ กสม.) ให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ นายถนัด มานะพันธุนิยม สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ผู้แทนประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และนายอำไพ โพธิ์ชัยรัตน์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) พิจารณาและเห็นชอบคัดเลือกแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในหัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)’ โดยได้คัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 35 ทีม และระดับอุดมศึกษาจำนวน 35 ทีม รวมทั้งสิ้น 70 ทีม ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ส่งเข้าประกวดทีมละ 20,000 บาท เพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
                ทีมชนะเลิศทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 และรางวัลชมเชย จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล  มูลค่ารวม 1,710,000 บาท
                “ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบและได้รับทุนตั้งต้นให้ผลิตผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การประกวดในโครงการนี้ เป็นความร่วมมือของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กสม. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ในภูมิภาคต่าง ๆ จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ชุมชนและสังคมของตนต่อไป โดยจะมีการประกาศผลการตัดสินการประกวดในวันที่ 7 กันยายน 2563 นี้” นางประกายรัตน์ กล่าว  
                ทั้งนี้ สามารถติดตามการประกาศผลการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กสม.  https://bit.ly/33At6OT หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดตามที่ระบุไว้ท้ายนี้
ตามเอกสารแนบ

06/08/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2817313
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
163
คน