Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 60
กสม. เร่งขับเคลื่อนและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ เข้าใจ และเท่าทันเรื่องสิทธิฯ ภายใต้ “โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน”
                วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีมติเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้สำนักงาน กสม. ดำเนิน ‘โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน’ เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งถ่ายทอดและให้ความช่วยเหลือไปยังคนรอบข้างและชุมชนในพื้นที่เมื่อถูกละเมิดสิทธิได้  ทั้งนี้ เนื่องจาก กสม. เห็นว่า ‘สิทธิมนุษยชน’ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในทุกเรื่องและทุกระดับ ทั้งยังเป็นมาตรฐานสากลที่ประชาคมโลกยึดถือร่วมกัน ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การปิดสถานที่สาธารณะและกิจการบางประเภท การห้ามเดินทางข้ามจังหวัดหรือออกจากเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ฯลฯ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนและเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเห็นควรใช้วิกฤติดังกล่าวเป็นโอกาสให้สังคมไทยหันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศได้เข้าใจและถอดบทเรียนจากปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
​                โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการประกวดแนวคิดและแผนงานเพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ ‘สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)’โดยเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาร่วมประกวดแผนงานดังกล่าว ทั้งนี้ แนวคิดและแผนงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานจริงจำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,710,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ต่อไป  นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nhrc.or.th
​                นายสมณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กสม. ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ไม่ได้มีภารกิจเฉพาะการตรวจสอบการละเมิดและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนด้วย ที่ผ่านมา กสม. ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน การจัดทำโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน จึงถือเป็นอีกกิจกรรมต่อเนื่องที่จะช่วยผลักดันให้เยาวชนได้ใช้พลังบวกและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงบริบทของสังคมไทยและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
​                “การปลูกฝังให้เยาวชนมีความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ยังเป็นภารกิจสำคัญที่สอดคล้องกับการรณรงค์ขององค์การสหประชาชาติในโอกาสการครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) เมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งสหประชาชาติได้รณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้หัวข้อ ‘Youth Standing Up for Human Rights’ โดยประเทศไทยอาจเป็นประเทศแรกที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ สุดท้ายนี้ กสม.  หวังว่าเยาวชนไทยจะเป็นพลังบวกในการขับเคลื่อนสังคมที่ตระหนักรู้และเท่าทันในเรื่องสิทธิมนุษยชน รู้จักสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทำให้ผู้คนดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร ลดข้อพิพาท ข้อขัดแย้งต่าง ๆ และนำไปสู่สังคมที่อบอุ่น ปลอดภัยและสงบสุขได้ในที่สุด” นายสมณ์กล่าว
ตามเอกสารแนบ 

03/07/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2722003
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
63
คน