Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 56
กสม. เสนอกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ “คนพิการไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ” โดยเร็ว19/09/2560
logo-กสม-เล็ก3-5.jpg
ข่าวแจก

กสม. เสนอกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ “คนพิการไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ” โดยเร็ว
          เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ได้พิจารณาและมีมติส่งเรื่องไปให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการออกระเบียบการช่วยเหลือคนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามความในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
          นายวัส กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กสม. ได้รับการร้องเรียนจากคนพิการอัมพาตขาทั้งสองข้างคนหนึ่งได้ถูกสำนักงาน พม. จังหวัดปทุมธานี ปฏิเสธที่จะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้แก่ผู้ร้อง โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร และแม้ว่าจะถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวคนพิการได้
          ประธาน กสม. กล่าวว่า กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม และเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ มาตรา ๑๙/๑ ได้บัญญัติว่า คนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อาจได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนดไว้ในระเบียบ
          นายวัส กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชี้แจงว่า ระเบียบว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการออกบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนเอาไว้ แต่กรมส่งเสริมฯ ได้พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือบุคคลกลุ่มนี้ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการที่เหมาะสมจากรัฐ โดยกำหนดไว้ในร่างระเบียบการช่วยเหลือที่ออกตามความในมาตรา ๑๙/๑ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
          “ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กสม. จึงเห็นควรส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นควรเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่คนพิการในกรณีนี้และรายอื่น ๆ ด้วย” ประธาน กสม. กล่าวในที่สุด
                                                                          
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
19/09/2560

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1310786
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
82
คน