Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 696
การลาออกของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 09/04/2560
คำแถลงของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การลาออกของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
---------------------------------------------------------
          ตามที่มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ และต่อมามีการให้ข่าวและความเห็นต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนมาเป็นลำดับ นั้น
          เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปทราบถึงปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอชี้แจงให้ทราบดังนี้
               ๑.คำถาม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดบ้าง
  
            คำตอบ เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งแล้ว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจพ้นจากตำแหน่งได้ ๒ กรณี คือ โดยสมัครใจ (คือการลาออก) และโดยไม่สมัครใจ (เช่น ขาดคุณสมบัติ  ถูกถอดถอน หรือครบวาระ)  การลาออกเป็นเรื่องดุลพินิจเฉพาะตัว ไม่อาจที่จะบีบบังคับหรือเรียกร้องให้มีการลาออกได้ และมีผลทันที

            . คำถาม เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ จะสามารถดำเนินการสรรหาบุคคลมาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนได้หรือไม่
            คำตอบ ไม่สามารถดำเนินการสรรหาได้ กรณีก่อนวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้งดเว้นการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รวมทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระอื่น) และให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     (รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ดังกล่าว) ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ และแม้ว่าต่อมาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นนับจากวันที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลาออก จะมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก็ตาม แต่ยังคงให้งดเว้นการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รวมทั้งกรรมการการเลือกตั้งและผู้ตรวจการแผ่นดิน)ต่อไปดังเดิมจนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการนั้นจะมีผลใช้บังคับ (โดยอาจใช้เวลาประมาณ ๑ ปี) หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

            .คำถาม บรรยากาศการทำงานอย่างไรจึงไม่เอื้อให้เกิดการทำงานที่สร้างสรรค์
            คำตอบ ไม่ทราบว่ามีหมายความอย่างไร คงมีรายงานข่าวในสื่อสังคมรายหนึ่งว่า ต้องรอให้ฝุ่นหายหรือจางลงก่อน

            .คำถาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    มีปัญหาในการทำงานหรือไม่
            คำตอบ ทุกองค์กรในสังคมระดับประเทศและระหว่างประเทศรวมทั้งองค์กรแห่งนี้ย่อมมีปัญหาในการทำงาน  ดังนั้น บุคคลในแต่ละองค์กรจึงต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีให้ลุล่วงไปได้ จึงจะเป็นผลดี

            .คำถาม ในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บางครั้งเสียงข้างน้อยไม่ยอมรับมติเสียงข้างมากจริงหรือไม่
            คำตอบ ไม่เป็นความจริง  ในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบัน (ชุดที่ ๓)     ส่วนใหญ่มีมติเอกฉันท์ น้อยครั้งที่มีมติไม่เอกฉันท์ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของทุกองค์กร การขอให้ระบุมติของที่ประชุม   ในรายงานผลการตรวจสอบหรือพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณีนี้ให้ตรงตามข้อเท็จจริง   ย่อมสามารถกระทำได้  ในการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่สองถึงขนาดให้ระบุรายละเอียดของการลงมติในรายงาน หรือจะมีหมายเหตุข้างท้ายรายงาน ( Footnote) ในหน้าที่มีการลงนามด้วยก็ได้

            .คำถาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องทำหน้าที่เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องแท้จริง ถ้าประพฤติตนรับใช้ต่างชาติ บ่อนทำลายประเทศชาติของตน ย่อมเป็นที่เคียดแค้นชิงชังของประชาชน และอยู่ไม่ได้
            คำตอบ เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ 
 
 
                                                                                             นายวัส ติงสมิตร
                                                                             ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                                                                                                                           ๙ เมษายน ๒๕๖๐

คำแถลง-ปธ-กสม.pdf
09/04/2560
เอกสารประกอบ : คำแถลง-ปธ-กสม.pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1313695
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1308
คน