Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 53
ข่าวการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/2562
                เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 28/2562 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวาระพิจารณาและมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้  
                1. การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
                กสม. มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันตก ประกอบด้วย 1) การนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเริ่มจากการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (Training for trainers)  2) การจัดอบรมเครือข่ายแกนนำเยาวชนเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหัวข้อที่องค์การสหประชาชาติให้ไว้ในวันสิทธิมนุษยชนปีนี้ คือ ‘เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน’ (Youth Standing Up for Human Rights) ที่ขอให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมรณรงค์ความสำคัญของบทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์พลังบวก ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความรู้ความสามารถที่มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ และ 3) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
                2. ร่างแนวทางการจัดทำคำชี้แจงกรณีมีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กสม. มีมติเห็นชอบร่างแนวทางการจัดทำคำชี้แจงกรณีมีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ตามหน้าที่และอำนาจของ กสม. ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยไม่ชักช้า ทันต่อเหตุการณ์ และการชี้แจงต้องสอดคล้องกับความเป็นอิสระตามหลักการปารีส เช่น เป็นรายงานที่กล่าวถึงสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในภาพรวม มิใช่เป็นรายงานที่มีลักษณะเป็นการเสนอความเห็นของผู้เขียนเป็นรายงานที่มีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม โดยที่การชี้แจงของ กสม. ควรเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ การจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะต่าง ๆ หรือข้อเท็จจริงอื่นที่เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป เป็นต้น
ตามเอกสารแนบ

18/12/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2825742
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
36
คน