Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 49
ข่าวแจก กสม.หยิบยกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิต
logo-กสม-เล็ก3-5.jpg

ข่าวแจก

กสม.หยิบยกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิต
 
                              เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐ (วันนี้) นายวัส  ติงสมิตร  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนว่า  ที่ประชุมได้มีการพิจารณา กรณีเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ร้องเรียนต่อ กสม. ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ ‘น้องเมย’ หรือ นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหาร  ชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนเตรียมทหาร  จังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๐ โดยกรณีดังกล่าวผู้ร้องเรียนไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย  จึงไม่ครบองค์ประกอบคำร้องตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แต่เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่ามีประเด็นที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  กสม. จึงเห็นสมควร “หยิบยก” ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งหากสาเหตุเกิดจากการบังคับจากผู้อื่นให้กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตจะเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม  ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน  และการกระทำอื่น ๆ ที่โหดร้าย  ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี  (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT)  โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของ กสม. ตามมาตรา ๒๔๗ (๑) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  และ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
 
 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
06/12/2560
เอกสารประกอบ : logo-กสม-เล็ก3-5.jpg

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1581254
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1841
คน