Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 77
คณะรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอแนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP)
คณะรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอแนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (
NAP)
 
            วันที่  ๑๒  กันยายน ๒๕๖๑ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทราบว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติรับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการจัดทำแผนปฏิบัติการะดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights-NAP) ของ กสม. ที่เสนอให้กับรัฐบาลไปก่อนหน้านี้
            สำหรับข้อเสนอแนะของ กสม. กรณีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ประเด็น ครอบคลุมการจัดทำนโยบายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยคำนึงถึงปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทาย การกำหนดให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้นำในการส่งเสริมการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนรวมถึงแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมายและกระบวนการทางปกครองที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การมีกลไกการเยียวยาร้องทุกข์นอกกระบวนการยุติธรรมของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
            นางประกายรัตน์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รัฐบาลได้แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองและประกาศคำมั่นในการให้ความสำคัญกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เนื่องด้วย มติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นการรับทราบสรุปผลการดำเนินการตามที่กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติให้ความเห็นชอบข้อเสนอของ กสม. ทั้ง ๑๒ ประเด็น โดยเห็นว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวของ กสม. จะทำให้แผนปฏิบัติการฯ ที่รัฐบาลกำลังยกร่าง มีความชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศในระยะยาวต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังนานาชาติในเรื่องนี้ด้วย 
            นางประกายรัตน์ กล่าวย้ำว่า แผนปฏิบัติการระดับชาติฯ คือหัวใจของการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดังนั้นในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institution) กสม. จึงได้สนับสนุนและติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ทั้งในด้านเนื้อหาผ่านข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ตลอดจนรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย
            ทั้งนี้ กสม. มุ่งมั่นนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ พร้อมทั้งยืนหยัดที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการยกระดับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศภายใต้ความท้าทายใหม่ ๆ ในระยาวต่อไป

ตามเอกสารแนบ
 
12/09/2561
เอกสารประกอบ : 12-09-61-ข่าวNAP.pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1749195
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
384
คน