Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 69
ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณี นายชัยภูมิ ป่าแส ถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่27/03/2560
logo-กสม-เล็ก3-5.jpg
ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
เรื่อง ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณี นายชัยภูมิ ป่าแส ถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่
​                              นายวัส  ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณี นายชัยภูมิ ป่าแส ถูกยิงเสียชีวิตที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สืบเนื่องมาจากหลังเกิดเหตุคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นควรให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีดังกล่าวด้วยเหตุที่สังคมเกิดความคลางแคลงสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเสียชีวิตว่าเป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุได้สัดส่วนกับพฤติการณ์แห่งคดีหรือไม่
​                              เบื้องต้นเชื่อว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งในส่วนการไต่สวนการตายและคดียาเสพติด อย่างไรก็ตามสังคมไม่ควรสับสนระหว่างการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสาเหตุการตายกับการค้นหาความจริงเกี่ยวกับคดียาเสพติดของผู้เสียชีวิต เพราะชีวิตของมนุษย์ทุกคนมีคุณค่า การทำให้บุคคลสูญเสียชีวิตโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  และตกอยู่ในสภาพการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประการสำคัญผู้กระทำต้องมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
​                              ดังนั้น ในการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาถึงการกระทำในเหตุการณ์ดังกล่าวว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่แล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะสนับสนุนและแนะนำทั้งสองฝ่ายคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกับญาติของผู้เสียชีวิตให้สามารถรวบรวมและนำพยานหลักฐานทั้งหมดขึ้นสู่การไต่สวนของศาลตามสิทธิที่มี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  อันเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตกอยู่ท่ามกลางความสุ่มเสี่ยงที่อาจถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเช่นเดียวกับญาติผู้เสียชีวิตที่อาจต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกครหาจากสังคม
               ​               ล่าสุด ประธานอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมกับ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ลงพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อส่งมอบให้ นายชาติชาย สุทธิกลม ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบ  อันจะนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไปในท้ายที่สุด
 
                                                                                          คณะทำงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
                                                           ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
 
 
27/03/2560
เอกสารประกอบ : logo-กสม-เล็ก3-5.jpg

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1313695
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1308
คน