Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 58
“ประธาน กสม. ปฏิเสธข่าวที่ระบุว่า กรรมการสิทธิฯ วิกฤตหนัก จะถูกชัตดาวน์” ประธาน กสม. ยืนยัน “กสม. 3” สามารถเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ได้ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวมาแม้เพียง 1 คน โดยไม่ต้องรอคลอด “กสม. 4” ภายในสิ้นปีนี้
“ประธาน กสม. ปฏิเสธข่าวที่ระบุว่า กรรมการสิทธิฯ วิกฤตหนัก จะถูกชัตดาวน์
ประธาน กสม. ยืนยัน “กสม. ๓” สามารถเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ได้
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวมาแม้เพียง ๑ คน โดยไม่ต้องรอคลอด “กสม. ๔” ภายในสิ้นปีนี้
                วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ ๔ ที่ล่าช้าจะส่งผลกระทบให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ล่าช้าออกไปด้วยว่า ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด เพราะตามปฏิทินการเสนอของบประมาณ จะให้แต่ละหน่วยงานเสนอภายในเดือนมกราคม –  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อีกทั้งขณะนี้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดกำลังร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวไม่น้อยกว่า ๑ คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พรป. กสม.) เพื่อให้ กสม.ชุดที่ ๓ (ชุดปัจจุบัน) สามารถประชุมและมีมติในกิจการต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ได้ตามกำหนดเวลา
                นายวัส กล่าวว่า เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวตามกฎหมายในเร็ว ๆ นี้จะทำให้ กสม. ชุดปัจจุบันมีจำนวนไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถประชุมและลงมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ โดยเฉพาะการออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิฯ กว่า ๘๐ เรื่อง และพิจารณารับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นคำร้องเพื่อตรวจสอบและมอบหมายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกว่า ๖๐ เรื่อง ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เป็นวาระที่สะสมมาตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และพร้อมที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทันทีที่ กสม. สามารถเปิดประชุมได้  
                “เรื่องการสรรหา กสม.ชุดใหม่เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและวุฒิสภา ผมไม่ขอก้าวล่วง เพราะเป็นดุลพินิจขององค์กรทั้งสอง ส่วนที่มีการอ้างแหล่งข่าวโดยไม่ระบุชื่อผู้ให้ข่าวว่า การสรรหาที่ล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในหน่วยงาน เพราะจะขาดงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและอื่นๆ นั้น นอกจากจะเป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นการจับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยเป็นตัวประกัน กดดันให้คณะกรรมการสรรหาและวุฒิสภาพิจารณาผ่าน กสม. ๔ ซึ่งเป็นชุดถัดไปโดยเร็ว ตามวาระซ่อนเร้นของผู้ที่ออกมาให้ข่าวลอย ๆ” ประธาน กสม. กล่าว
                นายวัส กล่าวด้วยว่า ปัญหา กสม. เหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และไม่สามารถประชุมลงมติในกิจการของ กสม. ได้นั้น ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว ปัจจุบัน พรป.กสม. ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ ได้บัญญัติทางออกในเรื่องนี้ไว้ โดยให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวมาเสริมเพื่อทำหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าการสรรหาและแต่งตั้งตามปกติจะแล้วเสร็จ ซึ่งตนได้แจ้งให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวมากว่า ๔๕ วันแล้ว และหวังว่าคำสั่งแต่งตั้งคงมาถึงในเร็ว ๆ นี้
ตามเอกสารแนบ

17/09/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2628954
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
390
คน