Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 89
สารจาก นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562
สารจาก นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562
-------------------------------------
 
                เหตุการณ์สงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่เกิดการประหัตประหารระหว่างมวลมนุษยชาติอย่างโหดร้าย กว้างขวาง ทำให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการธำรงสันติภาพของโลก และนำไปสู่การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 (ค.ศ. 1948) ต่อมา ได้ถือเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) และในปี 2562 นี้ ยังเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องประกันสิทธิและเสรีภาพของเด็กทุกคนในประเทศให้อยู่รอดและเติบโตเต็มตามศักยภาพ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ เพศ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา สถานะ หรือความแตกต่างอื่นใด
                ในปีนี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้ถือโอกาสพิเศษดังกล่าว รณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของบทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์พลังบวก ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรู้ความสามารถที่มีร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing up  For Human Rights)
                ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ดำเนินการในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนหลายประการ โดยเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะนโยบายที่สำคัญ อาทิ การแก้ไขระเบียบห้ามเปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกติกาสากล อันจะทำให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดหลงผิดได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดี การขอให้นำเด็กที่ติดตามครอบครัวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายออกจากสถานกักตัวและให้ได้รับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับการคุ้มครองสิทธิเด็กในการแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามหลักความเชื่อทางศาสนาของตน และการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียนของชุมชน นอกจากนี้ กสม. ได้ตระหนักถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์สังคมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
                เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 และการครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปีนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ทั้งการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การเชื่อมั่นในความเท่าเทียมของบุคคลโดยปราศจากการแบ่งแยก การศรัทธาในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์เฉกเช่นเดียวกัน และขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนร่วมกันสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติได้เติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีภูมิคุ้มกัน สามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต และมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป  รับชมสารจากประธาน กสม. เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562
ตามเอกสารแนบ

09/12/2562
เอกสารประกอบ : 10-12-62-Final.mp4

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2825737
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
31
คน