Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 73
เรื่อง การสรรหาเลขาธิการ กสม. คนใหม่แทนคนเก่าซึ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อปีที่แล้ว
                ตามที่ปรากฏข่าวเมื่อวานนี้ในสื่อมวลชนบางฉบับถึงการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ว่า กสม. ชั่วคราวฉวยโอกาสเปิดรับสมัครสรรหาเลขาธิการ กสม. คนใหม่ ตัดหน้า กสม. ตัวจริงนั้น
                นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอชี้แจงดังต่อไปนี้
                1. ก่อนเลขาธิการ กสม. คนเก่าจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 กสม.ได้มีคำสั่งที่ 27/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยบุคคลจำนวน 5 คน ตามข้อ 5 ของระเบียบ กสม. ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการ กสม. พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสม. (นักบริหารสูง) คนใหม่
                2. ก่อนถึงกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวในนัดแรก มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2 คนลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทำให้มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเหลืออยู่เพียง 3 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือ 4 คน และวันรุ่งขึ้นคือวันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีกรรมการสรรหาฯ 1 คนลาออก ทำให้คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถเปิดประชุมนัดแรกเพื่อรับสมัครบุคคลทั้งคนในและคนนอกสำนักงาน กสม. มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสม. คนใหม่ได้ และ กสม. ก็ไม่สามารถจะเปิดประชุมเพื่อแต่งตั้งบุคคลมาเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนได้
                3.หลังจากที่ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดได้ร่วมกันแต่งตั้งบุคคลมาทำหน้าที่เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวรวม 4 คนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กสม. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล สามารถเปิดประชุมเพื่อแต่งตั้งบุคคลมาเป็นกรรมการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างได้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  
                4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุดนัดแรกและมีประกาศลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ  กสม. (นักบริหารสูง) โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ซึ่งสำนักงาน กสม. ได้ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้างต้นตามมติคณะกรรมการสรรหาฯ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรอิสระที่มีบุคลากรซึ่งมีสถานะเป็นข้าราชการ ​ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน และทางเว็บไซต์สำนักงาน กสม.
                เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563  โดยจะมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสม. (นักบริหารสูง) ทางเว็บไซต์สำนักงานฯ ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 และอยู่ระหว่างการแจ้งให้ผู้สมัครทราบผล ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสม. ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ กสม. บุคลากรในสังกัดสำนักงานฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปมีส่วนร่วมรับฟัง ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.45 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงาน กสม. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
                “ในการสรรหาข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ กสม. ชุดปัจจุบันมีหน้าที่และอำนาจเต็มที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย และมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งข้าราชการแทนข้าราชการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ ซึ่งล่าช้ามาร่วม 4 เดือนแล้ว ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ากระบวนการสรรหาเลขาธิการ กสม. และข้าราชการตำแหน่งต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ได้ฉวยโอกาสเปิดรับสมัครบุคคลมาเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธิการ กสม. คนใหม่ ตัดหน้า กสม. ตัวจริง ตามที่เป็นข่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงแต่ประการใด” นายวัส กล่าว
ตามเอกสารแนบ

13/01/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2825694
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3056
คน