Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 60
เลขาธิการ กสม. แจงคณะกรรมาธิการการเมือง สนช. กรณีการออกแถลงการณ์ภาคใต้มีข้อผิดพลาด เผยน้อมรับข้อห่วงใย – ย้ำแถลงการณ์เป็นเพียงการแสดงจุดยืน ไม่ใช่รายงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิฯ
เลขาธิการ กสม. แจงคณะกรรมาธิการการเมือง สนช. กรณีการออกแถลงการณ์ภาคใต้มีข้อผิดพลาด
เผยน้อมรับข้อห่วงใย – ย้ำแถลงการณ์เป็นเพียงการแสดงจุดยืน ไม่ใช่รายงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิฯ
 
                 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยถึงการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และผู้บริหารสำนักงาน กสม. กับ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ในการหารือดังกล่าว คณะกรรมาธิการ ได้สอบถามถึงประเด็นที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ กสม. โดยหนึ่งในประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯ ให้ความสนใจ คือ การออกแถลงการณ์ของ กสม. เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เรื่องการประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง กรณีคนร้ายบุกยิงพระสงฆ์วัดรัตนานุภาพ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในขณะนั้นมีข้อผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูล เนื่องจากแถลงการณ์ระบุว่าการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเป็นการบุกยิงป้อมชุดรักษาการหมู่บ้านหน้าวัดรัตนานุภาพ เป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเป็นการตั้งใจยิงพระภิกษุโดยตรง ซึ่งทำให้เกิดข้อวิจารณ์ต่อการทำงานของ กสม. ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯ มีความกังวลใจว่าข้อผิดพลาดของแถลงการณ์ดังกล่าว ยังไม่ได้รับการแก้ไขตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งระบุว่า เมื่อปรากฏว่ามีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม กสม. ต้องตรวจสอบ ชี้แจง หรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นโดยไม่ชักช้า ประกอบข้อ ๔๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนพ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งระบุว่า หากมีผู้ขอให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบใหม่ กสม. อาจพิจารณาหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงหรือความเห็นตามรายงานผลการตรวจสอบได้
                 นายโสพล กล่าวต่อว่า  กสม. และสำนักงาน กสม. ได้ชี้แจงให้คณะกรรมาธิการฯ ทราบว่า ในการออกแถลงการณ์ดังกล่าว กสม. และสำนักงานฯ ได้ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด และตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งขณะนั้นเหตุการณ์ยังไม่มีความชัดเจน และสื่อหลายสำนักต่างเสนอข่าวว่าคนร้ายบุกยิงป้อมรักษาการ เป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพ ในเวลาต่อมาจึงได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการตั้งใจยิงพระภิกษุโดยตรง แต่ในขณะนั้น กสม. จำเป็นต้องออกแถลงการณ์โดยเร็วเพื่อแสดงท่าทีความห่วงใยและจุดยืน ต่อการก่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศให้สังคมได้รับทราบ แต่เมื่อปรากฏว่าแถลงการณ์มีความผิดพลาด สำนักงาน กสม.  รู้สึกเสียใจต่อความผิดพลาดดังกล่าวอันจะเป็นบทเรียนในการทำงานของ กสม. ต่อไป
                 อย่างไรก็ดี เลขาธิการ กสม. เน้นย้ำว่า การออกแถลงการณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสดงท่าทีและจุดยืนด้านสิทธิมนุษยชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น  และแถลงการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การชี้แจงหรือจัดทำรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นตามหน้าที่และอำนาจของ กสม. ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตลอดจนแถลงการณ์ดังกล่าวก็มิใช่รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยการรวบรวมพยานหลักฐานพอสมควรก่อน แถลงการณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจแก้ไขตามข้อ ๔๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  พ.ศ. ๒๕๖๑
                  “สำนักงาน กสม. ขอน้อมรับข้อห่วงใยในการดำเนินงานจากคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และขอยืนยันว่าสำนักงานฯ และคณะกรรมการฯ ทำงานโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่เห็นด้วยกับการก่อการร้ายทุกรูปแบบ อย่างไรก็ดีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนของสำนักงานฯ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป” นายโสพล กล่าว
ตามเอกสารแนบ

10/04/2562

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2677574
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
320
คน