Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 79
สำนักงาน กสม. ออกมาตรการรองรับการบริการประชาชนระหว่างมีคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน แจ้งช่องทางร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือยื่นเรื่อง ณ สำนักงานได้ตามปกติ
            วันที่ 4 มกราคม 2564 นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายเป็นวงกว้างไปในเขตหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดและบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร จังหวัดในเขตปริมณฑลและจังหวัดอื่น รวม 28 จังหวัด เป็นพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ เพื่อแก้ไขและระงับยับยั้งปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น นั้น
            สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้มีมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่นของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  อย่างไรก็ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน สำนักงาน กสม. จึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการรองรับการบริการประชาชนในระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ ดังนี้
                1. การร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถยื่นร้องเรียนออนไลน์ได้ที่ระบบเรื่องร้องเรียน/บริการประชาชน ผ่านเว็บไซต์ http://www.nhrc.or.th/Complaints/ Online-complaints.aspx หรือร้องเรียนทางโทรศัพท์ต่อผู้อำนวยการกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หมายเลข 06 1420 7448 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นสามารถเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                2. การติดต่องานสารบรรณ หนังสือราชการ หรืองานธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                3. การใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดให้บริการเฉพาะในรูปแบบ E-book ผ่านเว็บไซต์ http://library.nhrc.or.th และสามารถติดต่อขอใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ LINE@: https://lin.ee/xK3jsyP หรือ Facebook: ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
ตามเอกสารแนบ

04/01/2564

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3221758
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2545
คน