Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 555
เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์อย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมในพื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่ท่องเที่ยว อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และแนวทางการแก้ไขเฉพาะหน้า
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง  ประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์อย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมในพื้นที่เศรษฐกิจ
และสถานที่ท่องเที่ยว อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และแนวทางการแก้ไขเฉพาะหน้า

        จากเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณย่านเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  ในเวลากลางวันต่อเนื่องในเวลากลางคืนเป็นต้นมา ซึ่งส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย และได้รับบาดเจ็บ ๔๔ ราย  โดยผู้ก่อความไม่สงบใช้วัตถุระเบิด รวมถึงการลอบวางเพลิงในยามวิกาล ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงสูงสุด  

        คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่โหดร้ายทารุณไร้มนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลักมนุษยธรรม ซึ่งเป็นหลักสากลที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือ   และขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและญาติมิตรในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นการสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชน และทำลายความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของไทย และหากเหตุการณ์เหล่านี้ยังดำเนินต่อไป คาดว่าจะขยายพื้นที่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

        คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เหตุการณ์บ้านเมืองเกิดความสงบและเรียบร้อยอยู่ร่วมกันด้วย
ความสันติสุข จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนคำนึงและควรปฏิบัติ  ดังนี้

        ๑. ผู้ที่ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ต้องยุติการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทันที ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดในการจูงใจในการก่อเหตุ เพราะการกระทำดังกล่าวนอกจากจะละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อหลักมนุษยธรรมอีกด้วย  

        ๒. ขอสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พยายามระงับยับยั้งเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นการละเมิดหลักนิติธรรม ทั้งไม่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งดำเนินการสืบสวน สอบสวน และจับกุม ผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม  

         ๓. ขอเรียกร้องให้สื่อมวลชน ประชาชน สมาชิกสื่อสังคม ยุติการเผยแพร่ภาพศพผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บในลักษณะต่างๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย และยังเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเคารพต่อสิทธิของผู้เสียชีวิตเป็นประการสำคัญ  อีกทั้งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ และเห็นใจครอบครัวและญาติมิตรของผู้เสียชีวิต อันเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน พึงจะต้องยึดมั่นเป็นประการสำคัญในสังคม  

        ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเป็นที่คาดหวังว่าทุกภาคส่วนจะช่วยกันดำเนินมาตรการในอันที่จะใช้แนวทางสันติวิธีเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน  
และต้องช่วยกันสอดส่อง ระงับ ยับยั้ง แก้ไข  และระมัดระวังถึงภยันตรายทั้งปวงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต  ร่างกาย และทรัพย์สิน  เพื่อจะนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศต่อไป   
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙

 
12/08/2559

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1749196
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
385
คน