Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 108
แถลงการณ์ กสม. เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงจากการใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิงวอนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  
เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงจากการใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการก่อความรุนแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิงวอนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา
          ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถไฟ สายสุไหงโกลก-หาดใหญ่ บริเวณสถานีย่อยบ้านนิคมโคก  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ และควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙  อันเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงและโหดร้าย  จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพนักงานประจำรถไฟขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑ ราย และมีบุคคลบาดเจ็บอีก ๓ คน   ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสิ้น ตามข่าวที่ทราบกันอยู่แล้ว นั้น
          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อญาติมิตรของผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ  จึงขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลักมนุษยธรรมซึ่งเป็นหลักสากลที่ทุกฝ่ายพึงยึดถือ   การกระทำดังกล่าวย่อมถือเป็นความรุนแรงที่มุ่งหวังให้เกิดความหวาดกลัวต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งใช้รถไฟในการสัญจร รวมถึงเป็นการทำลายบรรยากาศในการร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เกิดสันติสุข
           กสม.ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและปกป้องหลักการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันจะละเมิดมิได้  จึงขอให้ทุกภาคส่วน
พึงปฏิบัติดังนี้
          ๑. ขอให้บุคคลและองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว  และให้ความช่วยเหลือ เยียวยาความเสียหาย  ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ทั้งนี้ในเบื้องต้น กสม.
จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
           ๒. ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล ในการเฝ้าระวัง และการป้องกันเหตุร้าย เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และทำให้ความสงบสุขในพื้นที่กลับคืนมา
           อนึ่ง กสม. ขอให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันด้วยการเคารพในความแตกต่างของกันและกัน  เพื่อนำความสงบและสันติสุขคืนสู่ประเทศไทย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๕ กันยายน ๒๕๕๙
05/09/2559

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1532652
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1506
คน