Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
 • youtube
 • facebook
 • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 3618
สรุปผลการประชุม/สัมมนา/เวทีทางวิชาการ/ระดมความคิดเห็น/การฝึกอบรม
พ.ศ. 2563
 
 • สรุปรายงานการประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ
 • สรุปผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สิทธิในการอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผลเป็นสิทธิเพื่อคนพิการเท่านั้นหรือ? (Right to reasonable accommodation - A right for disabled persons only?)"
 • รายงานสรุปผลการประชุมหารือระดับภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน และการประชุมคู่ขนานสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • รายงานสรุปผลการประชุมหารือของเครือข่ายสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานสำหรับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
 • รายงานสรุปผลการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 16 และการสัมมนาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
 • รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง "การติดตามด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน" (Regional Workshop on Human Rights Monitoring for UPR)
 • พ.ศ. 2561
   
 • สรุปผลการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ 15 (13 - 14 กันยายน 2561)
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองโดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต" (16 - 17 พฤษภาคม 2561))
 • รายงานสรุปผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ครั้งที่ 2/2561 (15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561)
 • เอกสารประกอบการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 /2561 ประสบการณ์การจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศ กรณีศึกษาการบริหารจัดการแม่น้ำนานาชาติและทรัพยากรร่วมระหว่างประเทศ (กรณีแม่น้ำโขง)
 • เอกสารประกอบการเรียนรู้ประสบการณ์จากพื้นที่ "บ้านบุญเรือน"พื้นที่ป่าชุ่มน้ำ
 • พ.ศ. 2560
   
 • การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 (19-21 มิถุนายน 2560)
 • การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1/2560 (27 - 28 เมษายน 2560)
 • การประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 14 (8-10 พฤศจิกายน 2560)
 • การประชุมประจำปีของ GANHRI สมัยที่ 30 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ หัวข้อ “โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ : วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ” (20 มีนาคม 2560)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ หัวข้อ “ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน ” (27 กุมภาพันธ์ 2560)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ หัวข้อ “สิทธิชุมชน ” (30 มกราคม 2560)
 • พ.ศ. 2559
   
 • บทสรุปผู้บริหาร โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การป้องกันการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี ในประเทศไทย”
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28-30 มีนาคม 2559) และเวที กสม. พบประชาชนภาคเหนือ (25-27 พฤษภาคม 2559)
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28-30 มีนาคม 2559)
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) (27-29 กรกฎาคม 2559)
 • บทสรุป เวที กสม. พบประชาชนภาคเหนือ (25-27 พฤษภาคม 2559)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ หัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ” (19 ธันวาคม 2559)
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หัวข้อ “การ จัดการความขัดแย้งด้วยจิตวิทยา ” (31 ตุลาคม 2559)

 • © 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

    ipv6 ready 
  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
  2894367
  คน
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
  1699
  คน