Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 98
กสม. ขับเคลื่อนคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 5 ช่วงชั้น ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้ 7 จังหวัด
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาไปประยุกต์ใช้ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในการนี้มี นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นแกนนำครูในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ครอบคลุมทั้งระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 59 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนในทุกระดับชั้น มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นการสร้างต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาทุกพื้นที่
          การจัดอบรมดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานสิทธิมนุษยชนและการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษา” โดยมี ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร อาจารย์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ ที่มา หลักการ และความหมายสิทธิมนุษยชนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม จากนั้นเป็นการนำเสนอและสรุปภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ครู อาจารย์ รับรู้และตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ จากนั้นเป็นการบรรยาย หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถ Competency Based Curriculum” โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สพฐ. เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถ Competency Based Curriculum ซึ่งจะเป็นทิศทางการศึกษาในอนาคตของประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะและมุ่งเน้นการนำความรู้ไปปฏิบัติ
          การอบรมในช่วงบ่ายเป็นการมุ่งเน้นในการอธิบายและทำความใจในเนื้อหาของคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจากการเสวนา หัวข้อ “หลักการ แนวคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย นางสุคนธ์ สินธุพานนท์ นายปราศรัย เจตสันติ์ และ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำคู่มือทั้ง 5 ช่วงชั้น ทั้งนี้มีนางสาวสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้น เป็นการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อศึกษาและออกแบบกิจกรรมตามคู่มือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการจัดอบรมในวันที่ 2 จะเป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาและนำเสนอกิจกรรมตามคู่มือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจและมีการออกแบบกิจกรรมและวิธีการเรียนสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมตามบริบทของตนต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2723786
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
51
คน