Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 121
กสม. จับมือกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาระดับ สพฐ. ใน 5 ช่วงชั้นเรียน
          วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 9.00น. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน นางสุคนธ์ สินธพานนท์ นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางสาวณิรมณ เชื้อไทย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมชิราวุธ อาคารราชวัลลก กระทรวงศึกษาธิการ และ อาคารรัฐสภา ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนคู่มือกิจกรรมการสอนด้านสิทธิมนุษยชนในห้าช่วงชั้นเรียนได้แก่ ชั้นอนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม. และข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาองค์กรและสังคมที่เอื้อต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความสำนึกด้านสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์
          สำหรับแนวทางเพื่อขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาร่วมกันมีดังนี้ 1.เผยแพร่คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม 2.ดำเนินการพัฒนาวิทยากรแกนนาด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพัฒนาครูและคณาจารย์แกนนำในระดับภูมิภาค เพื่อให้สามารถเป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนพัฒนาแกนนำในการขยายเครือข่าย 3.ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อติดตาม หนุนเสริมครูและคณาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลมานำเสนอแนวทางการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ตลอดจนเป็นข้อมูลในการวางแผนขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2620775
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
303
คน