Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 68
กสม. จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล10 ธันวาคม ประจำปี 2562 หัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน”
          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 หัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” โดยในช่วงเช้านายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สังคมไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิทธิมนุษยชน"
          จากนั้น มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ นายชยธร ทรัพย์ชวโรจน์ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง "สังคมจะดี เมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ ท่านเจ้าคุณอลงกต นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ นายวีนัส สีสุข และนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ซึ่งเป็นบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
          สำหรับบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ได้แก่
          ด้านที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) หรือ เจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
          ด้านที่ 2 สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ได้แก่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ
          ด้านที่ 3 สิทธิเด็ก ได้แก่ นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
          ด้านที่ 4 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ องค์กรที่มีบทบาทในการรณรงค์เพื่อให้สังคมเคารพความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
          ด้านที่ 5 การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล ได้แก่ นายวีนัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
          และด้านที่ 6 สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย ได้แก่ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2567465
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
846
คน