Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 27
กสม.ฉัตรสุดา ร่วมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ กิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก
          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมและกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ “สิทธิเด็ก สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ กิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะแนวทาง กับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          นางฉัตรสุดา กล่าวเปิดการสัมมนาว่า ปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในสังคมไทย จากข้อมูลรายงานสถานการณ์เยาวชนไทย สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า เยาวชนไทยอายุระหว่าง 15 – 19 ปี จำนวน 5 ล้านคนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ถึง 1.25 ล้านคน มีอัตราการตั้งครรภ์ 2.5 แสนคนต่อปี และร้อยละ 50 ของเยาวชนที่ตั้งครรภ์เลือกที่จะทำแท้ง นอกจากนี้ประมาณ 1 ใน 4 ของเยาวชนที่ทำแท้ง เป็นการทำแท้งซ้ำ และมีเยาวชนเพียง 1 ใน 3 ที่มีการคุมกำเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพราะเยาวชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65 ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขณะเดียวกัน มีอัตราการคลอดบุตรเฉลี่ย 1.2 แสนรายต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 330 คน ซึ่งส่วนใหญ่ขาดการดูแลครรภ์ที่เหมาะสมทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทั้งนี้ เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี พึงได้รับการคุ้มครองสิทธิ การป้องกัน และการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามในการประกันสิทธิเด็กที่จะต้องได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ
          ทั้งนี้ ในการสัมมนาวิชาการดังกล่าว มีการอภิปราย หัวข้อ “การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่คำนึงถึงสิทธิเด็กและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์” และการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย “การสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างวัยรุ่นผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะทางเพศ และภาคประชาสังคมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2361690
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
105
คน