Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 26
กสม. ประกายรัตน์ และสำนักงาน กสม. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน ณ ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันอาเซียน ในการนี้นายกิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ งานดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสิทธิมนุษยชน โครงการประกวดศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชน และโครงการประกวดรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการประกวด โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
          อนึ่ง ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหนึ่งในศูนย์ศึกษาและประสานงานระดับภูมิภาคของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีบทบาทในการระดมพลังภาคีเครือข่ายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2361690
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
105
คน