Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 70
กสม. ประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง EHIA กรณี โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
            เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พยานผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเท็จจริงในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแล้ว โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าผลการศึกษา EHIA ดังกล่าว มีการประเมินความสมบูรณ์ทางทรัพยากรต่ำเกินกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การประเมินผลกระทบต่อจากมลภาวะควัน ฝุ่นละออง การกัดเซาะชายฝั่ง สารเคมีที่อาจเกิดการปนเปื้อน เช่น ปรอท ที่ยังขาดความชัดเจน และการประเมินผลกระทบกับกลุ่มคนที่อาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานหลังการดำเนินโครงการซึ่งยังมีจำนวนที่ไม่แน่นอนและขาดการคำนึงถึงลักษณะของความเป็นชุมชนซึ่งชาวบ้านเทพาส่วนใหญ่เป็นมุสลิม
            นางเตือนใจ กล่าวว่า จะนำความเห็นและข้อเท็จจริงที่ได้ในครั้งนี้ไปประกอบการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1643249
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
119
คน