Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 10
กสม. ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ  นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ กสม.ประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ และดร.ฐิติพล  ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประสานเตรียมการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังชุมชนในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ (กสม.) จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินการจาสถาบันอุดมศึกษาโดยพิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางที่จะสร้างและสนับสนุนข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3031059
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
76
คน