Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 54
กสม.รับข้อเสนอแนะจากเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เนื่องในสัปดาห์เด็กผู้หญิงสากล International of Girls 2018
          เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข เป็นผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในการรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มเครือข่ายเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากเวทีสิทธิเด็กผู้หญิง บนก้าวย่างแห่งความเท่าเทียม ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของ กสม. ในกิจกรรม Girls Take Over 2018 เนื่องในสัปดาห์เด็กผู้หญิงสากล International of Girls 2018 โดยมีนายโสพล จริงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้ที่มาเยี่ยมชม จำนวน ๕๙ คน จะได้เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน การรับเรื่องร้องเรียน และกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รวมถึงระบบสารสนเทศ และห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิเด็กใน ๔ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนา คือ ให้เด็กมีสิทธิในการออกเสียงและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของการพัฒนาชุมชน ประเด็นด้านสถานะบุคคลและสัญชาติ ให้หน่วยงานรัฐให้โอกาสและความช่วยเหลือแก่ผู้ไร้สัญชาติ ให้เด็กไร้สัญชาติได้มีสิทธิในการศึกษาการทำกิจกรรมการพัฒนาได้อย่างเท่าเทียม ประเด็นความเป็นธรรมทางเพศและการส่งเสริมของเด็กผู้หญิง โดยให้ผู้หญิงสามารถทำงานที่ถนัด ได้รับตำแหน่งและค่าตอบแทนที่เท่าเทียม ให้โอกาสทางการศึกษาโดยดูที่ความสามารถไม่เลือกเพศหรือฐานะ และประเด็นการปกป้องคุ้มครองเด็ก และความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยขอให้หน่วยงานรัฐให้ความสนใจต่อปัญหาความรุนแรงทางเพศสภาวะและความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบ สื่อมวลชนนำเสนอข่าวตามความเป็นจริง และนำเสนอข้อมูลมากกว่ารายละเอียดของผู้เสียหาย

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1799769
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3235
คน