Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 56
กสม.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชน สำหรับครูและคณาจารย์ สร้างความตระหนักและสำนึกด้านสิทธิฯ
          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยนายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีคณะ ครู อาจารย์ และผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 23 คน จาก 17 สถาบันการศึกษา เข้าร่วม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิทธิมนุษยชน สำหรับครูและคณาจารย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา ใน 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มัธยมศึกตอนต้นและตอนปลาย
          ทั้งนี้ ในช่วงเช้ามีกิจกรรมได้แก่ การสร้างเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนให้แก่ ครู อาจารย์ ที่เข้าร่วมการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู อาจารย์ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการวิเคราะห์ประเด็นสิทธิมนุษยชนจากตัวอย่างสถานการณ์ 10 เรื่อง ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนการสอนสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและได้รับทราบองค์ความรู้และมุมมองสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการนำไปใช้เป็นแนวทางจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรประกอบด้วย 1) ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2) ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          จากนั้นช่วงบ่ายคณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันนำเสนอร่างกรอบกิจกรรมการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในแต่ละช่วงชั้น โดยมีประเด็นการนำเสนอได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ประเด็นการเรียนรู้ และตัวชี้วัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะครูอาจารย์ ได้ร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบกิจกรรมการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในแต่ละช่วงชั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและจัดทำกรอบกิจกรรมในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นัดประชุมหารือเพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาครั้งต่อไป ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 ในการให้มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิทธิมนุษยชน สำหรับครูและคณาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความสำนึกด้านสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1748672
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
863
คน