Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 68
กสม. ร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เปิดเวทีเสวนา “การแต่งงานเด็ก ภาวะจำยอม และสิทธิของเด็กผู้หญิง” สถานการณ์ปัญหาการแต่งงานก่อนวัยอันควร การบังคับแต่งงาน และการแต่งงานในเด็ก เนื่องใน “สัปดาห์เด็กผู้หญิงสากล International Day of Girls 2018”
          วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเวทีเสวนา“การแต่งงานเด็ก ภาวะจำยอม และสิทธิของเด็กผู้หญิง” สถานการณ์ปัญหาการแต่งงานก่อนวัยอันควร การบังคับแต่งงาน และการแต่งงานในเด็ก ภายใต้โครงการ “สัปดาห์เด็กผู้หญิงสากล International Day of Girls 2018” จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ เครือข่ายการทำงานของภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิเด็ก รวม 44 องค์กร ในนาม “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย” ณ ห้องประชุม Chicken ชั้น 2 อาคาร E88 W-District
          ในโอกาสนี้ นางอังคณา กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “Marrying Too Young : End Child Marriage” โดยเน้นย้ำให้เด็กเข้าถึงสิทธิในการศึกษาเพื่อสามารถกำหนดอนาคตของตนเอง และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการสร้างพลังเครือข่าย นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความกล้าหาญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ
          อนึ่ง เวทีเสวนาสถานการณ์ปัญหาการแต่งงานก่อนวัยอันควร ภายใต้โครงการ “สัปดาห์เด็กผู้หญิงสากล International Day of Girls 2018” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาการแต่งงานก่อนวัยอันควร การบังคับแต่งงานและการแต่งงานในเด็ก ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้เด็กผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุศักยภาพสูงสุดในอนาคต

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1799765
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3231
คน