Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 68
กสม.ร่วมประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 24 (วันแรก) ณ สาธารณรัฐเกาหลี
          วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้) นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมประจำปี ครั้งที่ 24 ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Westin Chosun Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
          การประชุมในช่วงเช้า ประธาน APF (ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย) และประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเกาหลีใต้ (ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะสมาชิก APF จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอรายงานประจำปีของ APF ในรอบปีที่ผ่านมา ความร่วมมือของสมาชิก APF ในการทำหน้าที่ที่สำคัญในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การดำเนินงานของคณะทำงานของเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้ การดำเนินงานของคณะทำงาน GANHRI ว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟิลิปปินส์ การเป็นคณะทำงาน GANHRI ว่าด้วยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินโดนีเซีย และรายงานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพของผู้หญิงในการทำงานในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย นอกจากนี้ APF ได้นำเสนอเรื่องการบูรณาการประเด็นทางเพศสถานะเข้าสู่ประเด็นกระแสหลัก (gender mainstreaming) ให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปัจจุบัน จำนวนบุคลากรที่ทำงานในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นั้น มีจำนวนผู้หญิงเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกระดับ ทั้งในฐานะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
          สำหรับการประชุมในช่วงบ่าย เป็นการพูดคุยร่วมกันระหว่าง APF กับ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (The Asian NGO network on National Human Rights Institution: ANNI) โดย ANNI ได้นำเสนอรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการทำงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้นำเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในเรื่องการทำงานของ APF และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเน้นประเด็นเรื่องความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง APF กับภาคประชาสังคม


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2677583
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
329
คน