Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 39
กสม. สมณ์ ลงพื้นที่ภาคใต้ หารือขับเคลื่อนงานด้านสิทธิฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานด้านสิทธิฯ ชายแดนใต้ – คณาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา
          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษา และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาฯ ณ ห้องประชุมศรีตานี คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
          ในการประชุมดังกล่าวได้ร่วมกันหารือการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาฯ โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้น ดังนี้
          1. ผู้แทนยุติธรรมจังหวัดปัตตานียินดีที่จะประสานการรับเรื่องร้องเรียนแล้วส่งต่อให้กสม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว
          2. คณะรัฐศาสตร์ จะนำเนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในคู่มือจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น ไปปรับให้เข้ากับการเรียนการสอนในหลักสูตร ตลอดจนการนำคู่มือไปประกอบการฝึกอบรมเยาวชนนำร่อง เพื่องสร้างนักสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
          จากนั้นในช่วงบ่าย นามสมณ์ พรหมรส กสม. พร้อมด้วยนายอัญญะรัตน์ เอ่งฉ้วน ที่ปรึกษาสำนักงาน กสม. และนายกฤษฎา งามสินจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 ร่วมประชุมกับ ดร. ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา อาจารย์อารยา ชินวรโกมล และตัวแทนนักศึกษาจากชมรมนักศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2625920
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
765
คน