Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 64
กสม. หารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แสวงหาแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจ
          วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบกับนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เพื่อหารือในการแสวงหาแนวทางความร่วมมือ ระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการร่วมกันสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ อาคารจุลินทร์ ล่ำซำ หอการค้าไทย ถ.ราชบพิธ พระนคร กรุงเทพฯ
          สืบเนื่องจากการลงนามในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ กำลังดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้ที่ดำเนินงานด้านนโยบายขององค์กรธุรกิจและประชาชนผู้สนใจ ได้มีความรู้และเข้าใจในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติใช้ในองค์กร เช่น การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) และ การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) รวมไปถึงการจัดทำรายงานด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกกระบวนการเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยเล็งเห็นว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วประเทศได้ เนื่องจากมีสมาชิกเครือข่ายครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีมหาวิทยาลัยในกำกับ คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งจะเป็นสถาบันวิชาการในการอบรมให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชน อันจะทำให้เกิดการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
          โดยนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้อธิบายบริบทของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศเกือบ ๑ แสน บริษัท และมีสมาคมเครือข่ายกว่า ๑๐๐ สมาคม โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ได้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย (Cost) แต่ถือเป็นการเพิ่มคุณค่า (Value) ทางการตลาดของการประกอบธุรกิจ และเล็งเห็นว่าจากทิศทางกระแสสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ ทั้งเครือข่าย UN Global Compact : UNGC) , เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals : SDGs), UNGPs) ทำให้การทำธุรกิจที่ใช้แนวทางการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR ) ในรูปแบบการให้เพื่อสงเคราะห์อย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องดำเนินธุรกิจโดยสร้างให้ชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็ง เติบโต และยั่งยืนไปด้วย ภายใต้ ๓ มิติ ทั้งเศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Society) และสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยการนำหลักกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise :SE) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD ) มาเป็นแนวทางสำคัญเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญ ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยสนับสนุนสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายเล็ก และชุมชน ในการสร้างรายได้และมีช่องทางในการเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง และการทำให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจฐานรากทั้ง Start up และ SME ให้มีความเข้าใจในหลักการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนดังที่กล่าวมา และนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองด้วย
          ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือและเห็นชอบในประเด็นดังนี้
          ๑) เห็นชอบในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในกลุ่มเครือข่ายสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นแนวทางที่เป็นรูปธรรม 
          ๒) เห็นชอบในแนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจผ่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจ ให้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนผู้สนใจ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาหอการค้าไทย
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1939837
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
7875
คน