Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 34
กสม. เตือนใจ นำผู้แทนสถาบันสิทธิฯ - องค์กรเครือข่าย – ภาคประชาสังคมประเทศอาเซียน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ศึกษาการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ชุมชนและผลกระทบจากการสร้างเขื่อนลุ่มน้ำโขง
          วันที่ 7 กันยายน 2561 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน (The 8th Regional Conference on Human Rights and Business in South East Asia) ณ จังหวัดเชียงราย นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ องค์กรภาคีเครือข่าย และภาคประชาสังคมกลุ่มในประเทศอาเซียน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการส่งเสริมและค้มครองสิทธิมนุษยชนใน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) บ้านบุญเรือง ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ ระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำ อันเกี่ยวโยงกับนโยบายการใช้พื้นที่สำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 2) บ้านห้วยลึก ตำบลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในประเด็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงซึ่งเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ วิถีชีวิตและการทำกินของประชาชนริมฝั่งโขง
          อนึ่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเปรียบเทียบกับสถานการณ์กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำไปสู่การพัฒนางานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1799765
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3231
คน