Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 19
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 19 ปี
          13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสม. เจ้าของผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 3 ลำดับแรก ในการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรของสำนักงาน กสม. โดย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้มอบ
          ข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                    1. นางสาวอังคณา  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
                    2. นางพรสุรีย์  พลสมบัติ  นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญบังคับบัญชาข้าราชการในหน่วยตรวจสอบภายใน
                    3. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อนุรักษ์รัชดา  ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1
                    4. นางหิรัญญา  ปะดุกา  ผู้อำนวยการกลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน1
          เจ้าของผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 3 ลำดับแรก ในการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้แก่
                   1. นางปนัสนันท์  อินคง  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
                   2. นายธีรนัย  แน่นอุดร  นักจัดการงานทั่วไป
                   3. นางสาวรักษณาลี  ดอนสนธิ์  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2721999
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
59
คน