Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 51
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าหารือกับพลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ ที่ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
          วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชาติชาย สุทธิกลม นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าหารือกับพลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ ที่ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนอันเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ บัญญัติ นอกจากนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานที่ควบคุมตามกฎหมายพิเศษ ณ กรมทหารพรานที่ ๔๓ จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งรับฟังแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงาน และแนะนำหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมายและร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศต่อไป

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1748684
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
875
คน