Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 128
สำนักงาน กสม. มอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” – ชวนร่วมกันสื่อสารเรื่องสิทธิฯ จากนามธรรมสู่รูปธรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม
          วันที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาและพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กล่าววัตถุประสงค์โครงการ สรุปว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน ผ่านการสื่อสารในรูปแบบคลิปสั้นที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” หรือ Human Rights are All Around ประจำปี 2562 ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและความเข้าใจต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านการผลิตสื่อในรูปแบบคลิปสั้นที่สามารถสื่อสารเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อย่างกระชับและน่าสนใจ
          ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทอุดมศึกษา และประเภทประชาชน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 และมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 61 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทอุดมศึกษา 32 เรื่อง และประเภทประชาชนทั่วไป 29 เรื่อง ผลปรากฏว่า มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในประเภทอุดมศึกษา 3 ทีม และประเภทประชาชนทั่วไป 6 ทีม รวม 9 ทีม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานที่ได้รับรางวัลในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่สังคมต่อไป
          นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาและพิธีมอบรางวัล สรุปว่า “สิทธิมนุษยชน” หรือ Human Rights แม้จะเป็นคำที่คนเราจะรู้จักและยึดถือร่วมกันมามากกว่า 70 ปี นับแต่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรอง “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 แต่คำว่า “สิทธิมนุษยชน” สำหรับผู้คนทั่วไปก็ยังดูเป็นนามธรรมและจับต้องได้ยาก ทั้งที่จริงแล้ว “สิทธิมนุษยชน” เป็นสิทธิที่ติดตัวเราและอยู่รอบตัวของเราทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง” แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติ”ไว้โดยตรงว่า บทบัญญัติดังกล่าวหมายถึงสิทธิมนุษยชน แต่ก็สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 1 ที่ระบุว่า “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภารดรภาพ” ซึ่งก็อยู่ในขอบเขตของคำนิยามสิทธิมนุษยชนในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 วรรคหนึ่งที่ว่า “สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
          ดังที่กล่าวมานี้ หากจะสรุปให้เข้าใจง่าย เมื่อพูดถึง “สิทธิมนุษยชน” ก็หมายถึง สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เป็นของมนุษย์ทุกคน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่แห่งหนใด มีความเชื่อ ความคิด เพศ ศาสนา หรือสถานะทางสังคมแบบใด ต่างก็มีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งมิอาจถูกพรากไปได้ และไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างนั้น เพราะเราทุกคนต่างมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
          “กิจกรรมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว หรือ Human Rights Are All Around ในครั้งนี้ จึงเป็นโจทย์สำคัญที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ต้องการให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้ร่วมกันทำความเข้าใจ สร้างสรรค์ ถ่ายทอดความหมายและประเด็นสำคัญของสิทธิมนุษยชน จากนามธรรมสู่รูปธรรม ผ่านรูปแบบคลิปสั้น เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน และทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเสมือนของกินที่อร่อย กินง่าย และสามารถหาได้ทั่วไป สำหรับคนทุกคน” นายวัสกล่าว
          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอแนวคิดการสร้างสรรผลงานโดยผู้แทนทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 9 ทีม และการฉายคลิปสั้นที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 9 เรื่อง โดยมีคณะกรรมการตัดสินรางวัล ได้แก่ นายพิทยา จินาวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารสาธารณะ นายนิติธร ทองธีรกุล ผู้จัดการฝ่ายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ได้ร่วมอภิปรายให้ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์/มุมมองต่อการทำงานสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนด้วย
          ช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นการประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” โดยได้รับเกียรติจากนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง และ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล โดยผลการประกาศรางวัลมีดังนี้
          ประเภทอุดมศึกษา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
                    1) ทีม Shura Media มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลงานเรื่องปลายดินสอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
                    2) ทีม It's mornor rights here มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงานเรื่อง Always beside you ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    3) ทีม Hang out มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลงาน เรื่อง Homeless’s life ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
                    1) ทีม IN DEEP SOUTH ผลงานเรื่อง ขอเป็นคนไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
                    2) ทีมเล่าผ่านเลนส์ ผลงานเรื่อง ทุนไทยบนหลังทวาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
                    3) ทีม Filmseree ผลงานเรื่อง เด็กชายกับซองขนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
                    4) ทีมสังกะลี ผลงานเรื่อง จิตสำนึก ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    5) ทีมลอยฟ้าสตูดิโอ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก ผลงานเรื่อง กุมภา ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                    6) ทีม We are family ผลงานเรื่อง We are family ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          อนึ่ง ผู้สนใจรับชมผลงานคลิปสั้นที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 เรื่อง หรือต้องการนำผลงานไปเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน สามารถติดตามรับชมผลงานทั้งหมดทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (www.nhrc.or.th) หรือช่องทางยูทูบของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้เร็ว ๆ นี้


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2729263
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
742
คน