Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 44
ประธาน กสม.ร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการประชุม GANHRI 2019 วันสุดท้าย – บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมการนำข้อตกลงโลกว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ
          เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการประชุม นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวทิพย์ธีรา รัมมณีย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions หรือ การประชุม GANHRI 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยวันนี้มีการประชุมในหัวข้อ "บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมการนำข้อตกลงโลกว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration : GCM) ไปปฏิบัติโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและมิติทางเพศของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลและทบทวน GCM"
          ทั้งนี้ ความเป็นมาของ GCM เกิดขึ้นจากความห่วงกังวลในประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนประชากรอพยพย้ายถิ่นข้ามประเทศขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาที่มีความซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก โดยที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถจัดการได้โดยลำพัง ในการประชุมสุดยอดสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ประจำปี 2559 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193 ประเทศ จึงได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงผ่าน “ปฏิญญานิวยอร์กว่าด้วยผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน” (New York Declaration for Refugees and Migrants) ซึ่งนำไปสู่ความริเริ่มในการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ 2 รายการ เพื่อจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามประเทศ ได้แก่ 
          1) ข้อตกลงโลกว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact for Refugees - GCR) 
          2) ข้อตกลงโลกว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) หรือเรียกโดยย่อว่า “Global Compact for Migration” หรือ GCM โดย GCM ถือเป็นข้อตกลงฉบับแรกของโลกที่นานาประเทศมุ่งหวังให้เป็นกรอบหลักที่กำหนดแนวทางเพียงกรอบเดียวในการจัดระเบียบการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติ และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมรับรอง GCM ในการประชุมระดับสูงระหว่างรัฐ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ เมืองมาราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก
          ที่ประชุมร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อการปฏิบัติใช้ GCM อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปดังนี้
          1. สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่สำคัญตามหลักการปารีสในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของรัฐบาลในการดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 23 ข้อของ GCM 
          2. สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ
          3. สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดทำหลักการชี้แนะเพื่อปฏิบัติตาม GCM โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มิติทางเพศ ประเด็นความอ่อนไหวของเด็ก และความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) 
          4. สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ GCM ในมิติสิทธิมนุษยชน 
          5. การสนับสนุนการนำ GCM ไปปฏิบัติใช้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันภายใต้ผ่านกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค และภายใต้ GANHRI เนื่องจากประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานมักเกิดขึ้นข้ามพรมแดน 
          6. สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของรัฐให้บรรลุเป้าหมายของ GCM 
          7. สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้โยกย้ายถิ่นฐานได้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการร้องเรียนมายังสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
          ภายหลังการประชุมประจำปี ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำแถลงการณ์สุดท้ายเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสมาชิก GANHRI ต่อการสนับสนุนให้เกิดการนำ GCM ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1748669
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
860
คน