Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 67
กสม. ประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
          วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเด็น ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... และแนวทางในการให้เด็กปฐมวัยได้รับสิทธิในการได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 708 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการโดย นายชนินทร์ เกตุปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย สำนักวิจัยและวิชาการ ในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธนู ขวัญเดช ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรชัย คุ้มสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรีโอฬาร ศรีนวลช่วย นิติกรปฏิบัติการ สำนักนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางประภาภรณ์ จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวสิตารมณ์ บุญรอด นักวิชาการศึกษาปฐมวัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยธวัช มหาทำนุโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย นางศิริกาญจน์ เงินงอก ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการปฐมวัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา นางสาวกิ่งกาญจนา ธรรมพัฒนากร ผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน นางสาวมัทนียา จุฑานุภูวดล ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผน EP. โรงเรียนฐานปัญญา (ผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน)
          ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การสอบคัดเลือก เพื่อรับเด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการและโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก แต่ระบบการศึกษาในภาพรวมยังขาดหลักประกันในแง่มาตรฐานการศึกษาและโอกาสในการเข้าถึง ทำให้เกิดการแข่งขันและสอบคัดเลือกในสถานศึกษาหลายแห่ง จึงจำเป็นที่ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... จะต้องกำหนดคำนิยามของการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์การกำหนดให้มีการสอบคัดเลือก รวมทั้งหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความซ้ำซ้อนกันอยู่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1748689
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
880
คน